Naruto Uzumaki of the HIDDEN LEAF

Naruto Uzumaki – Naruto Realistic